Conversation Between !!!SUNNY4BABES!!! and lenguyentrung

2 Visitor Messages

  1. Th?ng thường, mức lương từ viec lam dieu duong sẽ tu?n theo quy định ph?p luật Nhật Bản. Theo thống k?, thu nhập của hộ l?, điều dưỡng vien Nhật Bản dao động từ 150.000 y?n ? 170.000 y?n/th?ng, tương đương khoảng 30 ? 34 triệu đồng/th?ng.
    Tuy nhi?n, để c? thể tham gia chương tr?nh tuyển điều dưỡng sang Nhật lam việc. Người lao động phải đ?p ứng được đầy đủ c?c điều kiện từ ph?a nh? tuyển dụng Nhật Bản như độ tuổi, tr?nh độ học vấn, sức khỏe, kinh nghiệm l?m việc,?Ngo?i ra, người lao động c?n được tham gia v?o kh?a học tiếng Nhật miễn ph? trong v?ng 12 th?ng.
    Xuất khẩu điều dưỡng sang Nhật hiện đang l? hướng đi mới cho nhiều lao động Việt. Với thu nhập hấp dẫn & ổn định, m?i trường l?m việc hiện đại c?ng nhiều chế độ đ?i ngộ tốt..
  2. Th?ng thường, mức lương từ việc l?m điều dưỡng sẽ tu?n theo quy định ph?p luật Nhật Bản. Theo thống k?, thu nhập của hộ l?, điều dưỡng vi?n Nhật Bản dao động từ 150.000 y?n ? 170.000 y?n/th?ng, tương đương khoảng 30 ? 34 triệu đồng/th?ng.
    Tuy nhi?n, để c? thể tham gia chương tr?nh tuyển điều dưỡng sang Nhật l?m việc. Người lao động phải đ?p ứng được đầy đủ c?c điều kiện từ ph?a nh? tuyển dụng Nhật Bản như độ tuổi, tr?nh độ học vấn, sức khỏe, kinh nghiệm l?m việc,?Ngo?i ra, người lao động c?n được tham gia v?o kh?a học tiếng Nhật miễn ph? trong v?ng 12 th?ng.
    Xuất khẩu điều dưỡng sang Nhật hiện đang l? hướng đi mới cho nhiều lao động Việt. Với thu nhập hấp dẫn & ổn định, m?i trường l?m việc hiện đại c?ng nhiều chế độ đ?i ngộ tốt..
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2